روسیترميم

اسمترميم

вентиляторах(وَین‌تِیل‌یاتوَراخ)

  1. вентиля́тор کی حرف‌ِجاری جمع