فارسیترميم

اسمترميم

جدائی

  1. جدائی

"بشنو از نی چو ن حکایت می کند از جدائیها شکایت می کند (مولوی)