حارِس {حا + رِس} (عربی)

صفت ذاتی

معانیترميم

1. رکھوالا، چوکیدار، محافظ، نگہبان۔