حافِد {حا + فِد} (عربی)

اسم نکرہ

معانیترميم

1. دوست، خدمتگار، نواسا، خُسر، داماد۔