حافِظ جی {حا + فِظ + جی}

صفت ذاتی

معانیترميم

1. نابینا۔