حال اَحْوال {حال + اَح + وال} (عربی)

اسم کیفیت

معانیترميم

1. خیریت، خیروعافیت، ماجرا، سرگزشت۔