حال تال {حال + تال}

اسم کیفیت

معانیترميم

1. حالت، کیفیت، رنگ ڈھنگ، طور طریق۔