حَدَبِیَّت {حَدَبی + یَت} (عربی)

اسم کیفیت

معانیترميم

1. ابھار، کرویت، اتھلاپن۔