حُرْقَت {حُر + قَت} (عربی)

اسم کیفیت

معانیترميم

1. گرمی، حرارت، سوزش، جلن۔

مرکباتترميم

حُرْقَتِ بَول

مزید دیکھیںترميم