حَق آشْنا {حَق + آش + نا}

صفت ذاتی

معانیترميم

1. راست تو، حق پسند، خدا پرست آدمی۔