حَلال نَمَک {حَلال + نَمَک}

صفت ذاتی

معانیترميم

1. وفادار۔