حَمِیدَہ خِصال {حَمی + دَہ + خِصال} (عربی)

صفت ذاتی

معانیترميم

1. خوش اطوار، نیک سیرت، خوش خصال۔