حَنْف {حَنْف} (عربی)

اسم کیفیت

معانیترميم

1. جھکاؤ، رغبت، میلان۔