عربیترميم

 
زرافه

اشتقاقیاتترميم

تلفظترميم

  • ابجدیہ١:/za.raː.fa/
  • ابجدیہ٢:/zu.raː.fa/
  • بااعرابی۱:زَرَافَة
  • بااعرابی۲:زُرَافَة

اسمترميم

زرافةمؤنث(جمع زَرَافَی زُرَافَى‎ یا زَرَائِف)

  1. زرافہ (پستانیہ)