غَرّا {غَر + را} (عربی)

اسم کیفیت

معانیترميم

1. غرور، گھمنڈ، فخر، ناز۔

انگریزی ترجمہترميم

pride, vanity