عربیترميم

اشتقاقیاتترميم

درشکلانہ از ریشہ غ ر م

تلفظترميم

  • ابجدیہ:/ɣa.raː.ma/
  • بااعرابی:غَرَامَة

اسمترميم

غَرَامَة(مؤنث جمع غَرَامَات)

  1. ٹھیک
  2. تن‌درست
  3. درست