غَّرا {غَر + را} (عربی)

صفت ذاتی

معانیترميم

1. سفید (مجازاً) روشن، تابناک۔