فارسیترميم

اسمترميم

معارف جمع

  1. معرفت کی جمع.