فارسیترميم

اسمترميم

هدیه (جمع: هدایا, هدیه ها)

  1. ہدیہ