وَبالِ گَرْدَن {وَبا + لے + گَر + دَن}

صفت ذاتی

معانیترميم

1. بارگردن، گردن کا بوجھ، عذاب جان۔