وَسْط {وَسْط} (عربی)

صفت ذاتی (واحد)

معانیترميم

1. بیچ، درمیان، کمر، قلب، میان، مرکز۔

انگریزی ترجمہترميم

Middle, central; centrically; middling , of a middling sort or class; right, just, proper, suitable; just, equitable; exquisite, excellent; great, magnificent; opulent

مترادفاتترميم

بِیچ، دَرْمِیان، مَرْکَز، ناف، سِنْٹَر، مَتْن

حوالہ جاتترميم