وَضَع بَدَلْنا {وضع +بَدَل + نا}

فعل متعدی

معانیترميم

1. طرز بدلنا، دوسری روش اختیار کرنا۔