وَضَع دار {وَضَع + دار}

صفت ذاتی

معانیترميم

1. سجیلا، آن و انداز والا، خوش وضع۔