ٹُورا {ٹُو + را} (مقامی)

اسم نکرہ

معانیترميم

1. بدوضع، بدمعاش، کمینہ، لفنگا۔