نیپالیترميم

اشتقاقیاتترميم

از سنسکرت रक्त

صفتترميم

  1. لال