فرانسیسیترميم

تلفظترميم

  • ابجدیہ:/pa.ʁi.ɡo/
  • بااعرابی:پاغِی‌گُو
  • آڈیو:

اسمترميم

Parigot(جمعParigots، مؤنث Parigote)

  1. پیرسی (پیرس یا فرانس کا باشندہ)