انگریزیترميم

اسمترميم

abdication

  1. دست برداری۔ سبکدوشی۔