انگریزیترميم

صفتترميم

acclimatised

  1. عادی۔ خوگر۔