انگریزیترميم

متعلق فعلترميم

ad lib (تقابلی more ad lib، تفضیلی most ad lib)

  1. برجستہ۔ بلاپابندی۔