ہسپانویترميم

اسمترميم

cama مؤنث (جمع camas)

  1. بستر