ہسپانویترميم

اسمترميم

casa مؤنث (جمع casas)

  1. گھر