انگریزیترميم

اسمترميم

demon (جمع demons)

  1. آسیب۔ دیو۔ عفریت۔ شیطان۔