ہسپانویترميم

صفتترميم

differente

  1. الگ
  2. دوسرا، دوسری