انگریزیترميم

صفتترميم

labyrinthine

  1. پیچیدہ۔