لاطینیترميم

تابع‌فعلترميم

languidius

  1. بےہوشگی، ضعیفی
  2. آہستگی، سست روی

نسبی‌اصطلاحترميم