انگریزیترميم

اسمترميم

monument (جمع monuments)

  1. آثار۔ یاد گار۔