انگریزیترميم

اسمترميم

newness (جمع newnesses)

  1. ایجاد۔ اختراع۔ جدت۔ نیا پن۔ تازگی۔