انگریزیترميم

متعلق فعلترميم

perhaps (تقابلی more perhaps، تفضیلی most perhaps)

  1. غالباً۔ مگر۔ شاید۔