انگریزیترميم

اسمترميم

recession (جمع recessions)

  1. ارتداد۔ کسل بازاری۔