انگریزیترميم

صفتترميم

unambiguous (تقابلی more unambiguous، تفضیلی most unambiguous)

  1. غیرمشکوک۔ محکم۔ صاف صاف۔