روسیترميم

اشتقاقیات۱ترميم

تلفظترميم

  • ابجدیہ:[vʲɪˈnʲe]
  • بااعرابی:وِینے

اسمترميم

  1. вино́ کی حرف ربطی واحد

اشتقاقیات۲ترميم

تلفظترميم

  • ابجدیہ:[vʲɪˈnʲe]
  • بااعرابی:وِینے

اسمترميم