روسیترميم

تلفظترميم

  • دیوِر

اسمترميم

деверь (دیویرمذکر

  1. دیور (برابر)