روسیترميم

تلفظترميم

  • ابجدیہ:[dʲnʲej]
  • بااعرابی:دَنَیج

اسمترميم

дней(دنیج)

  1. деньکی حالت‌ملکیتی جمع