روسیترميم

تلفظترميم

ابجدیہ:[pɐˈdraɡʲɪvəfʂɨ]

تخصیصترميم

подрагивавши(پَودَراگِی‌واشِی)

  1. подра́гивать کی ماضی تابع‌فعلی غیرمکملی تخصیصی شکل