بے عزتی ۔ ذلت ۔بے حرمتی ۔ عصمت دری


رومنترميم

Aabru reyzi


تراجمترميم

انگریزی: Slander; calumny; defamation; vilification; violation of chastity; rape