آبِ احمر

سرخ پانی یعنی شراب

مترادفترميم

آب ارغوانی