فارسی ۔اسم ۔ مونث

حریرا ۔ شوربا ۔ رقیق غذا


رومنترميم

Aash

تراجمترميم

انگریزی : Soup; broth; pottage; gruel