اردوترميم

اشتقاقیاتترميم

ازسنسکرت दक्षिण،ازابتدائی ہند یورپی *deḱs-.ادراک از

  1. لاطینی dexter
  2. Lithuanian dešinė

تلفظترميم

دَکْشِنْ

صفتترميم

دکشن (ہندی ہجے दक्षिण)

  1. بائیں
  2. شمالی

اسمترميم

دکشن مذکر (ہندی ہجے दक्षिण)

  1. دائیں(طرف)
  2. شمال