فارسیترميم

صفتترميم

عبرت بین

  1. عبرت بیں

هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان - ایوان مدائن را آیینهٔ عبرت دان (خاقانی)