فارسیترميم

اسمترميم

عقل ها جمع

  1. عقل کی جمع.